J.nr.: 21147

 

VILKÅR FOR KØB AF YDELSER VED TRINE DYREPASSER

Anvendelse af vilkår

Nærværende vilkår finder anvendelse ved ethvert køb mellem Trine Dyrepasser og dig som kunde ("Kunden").

Det er en betingelse for køb af pasningsydelser til hunde ved Trine Dyrepasser at Kunden har tegnet en udvidet hundeansvarsforsikring.

Konsultation

Det er, af hensyn til optimal pasning, væsentligt for trine Dyrepasser, at få kendskab til Kunden og dennes kæledyr. Der afholdes derfor, som udgangspunkt, altid en konsultation med nye Kunder for-ud for at Trine Dyrepasser påtager sig en opgave. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i en Kundes forhold siden Kundens indledende konsultation kan Trine Dyrepasser dog forlange at der afholdes en ny konsultation.

Væsentlige ændringer kan blandt andet være:

- Kunden har anskaffet nye kæledyr siden sidste konsultation

- Kunden har mistet eller afskaffet et eller flere kæledyr siden sidste konsultation

- Kunden er flyttet

- Kunden har fået alarmsystem i boligen

Det er Kundens ansvar at informere Trine Dyrepasser om væsentlige ændringer i husstanden ved bestilling af en serviceydelse. Såfremt Kunden ikke har oplyst om væsentlig ændringer i forbindelse med bestilling af en ydelse forbeholder Trine Dyrepasser sig retten til enten at ophæve aftalen eller opkræve sig merbetaling i det omfang de væsentlige ændringer har medført at opgaven er anderledes end forudsat.

I tilfælde af tilbagevendende kunder, hvor en konsultation ikke er påkrævet og hvor kunden ikke har givet nye instrukser, gælder de instrukser som kunden gav ved sidste konsultation.

 

Rådgivning

Trine Dyrepasser rådgiver om pasning, håndtering og anskaffelse af dyr. Måtte Kunden handle på baggrund af råd og vejledninger fra Trine Dyrepasse er denne ikke ansvarlig for eventuelle tab Kun-den måtte lide i forbindelse hermed. Måtte Kunden erhverve et kæledyr efter rådgivning fra Trine Dyrepasser er denne ligeledes ikke ansvarlig for om Kunden bliver tilfreds med kæledyret.

 

Varighed og antal af serviceydelser

Varighed af de forskellige services er angivet i prislisten.

Trine Dyrepasser stiller ikke krav til varighed eller frekvens på serviceydelserne, idet der dog som udgangspunkt ikke tilbydes services under 30 minutters varighed.

Konstateres det før eller i forbindelse med et pasningsforløb, at pasningen af kæledyr ikke kan vare-tages ansvarligt, forbeholder Trine Dyrepasser sig ret til at ophæve aftalen. Kunden kan ikke i anled-ning af en sådan ophævelse ikke rette krav mod Trine Dyrepasser som følge af eventuelle tab.

 

Ved pasningen

Ved pasning af kæledyr forpligter kunden sig til at stille foder til rådighed samt eventuelle andre for-syninger der måtte være nødvendig for at Trine Dyrepasser kan passe kæledyret forsvarligt.

Ved køb af ydelsen "Pasning af kæledyr" gør Trine Dyrepasser følgende, hvor intet andet er aftalt:

- Fodring

- Kælning

- Leg

- Rensning af dyrets toilet, bur, terrarium, etc.

Hunde får altid en gåtur medmindre andet er aftalt. Skal andre dyr end hunde tages på en gåtur skal dette aftales ved konsultationen. Har Trine Dyrepasser tilladelse til at tage hunden med til f.eks. hundeleg, træning, udstilling m.v. og der sker hunden noget imens, hæfter ejeren af hunden alene for egen hund

 

Akutte hændelser

I tilfælde af at der ved Trine Dyrepassers udførelse af aftalte services måtte opstå akutte problemer, herunder sygdom, indbrud, brand eller lignende situationer, er Trine Dyrepasser berettiget til at afholde eventuelle udgifter til dyrlæge mv. på Kundens regning.

Måtte et dyr blive sygt medens det er i Trine Dyrepassers varetægt vil dyret blive behandlet af dets sædvanlige dyrlæge såfremt dette er muligt. Har Kunden ikke givet oplysninger om dyrlægen eller er denne ikke at træffe vil Trine Dyrepasser drage omsorg for at dyret behandles af en professionel dyrlæge.

I det omfang det er muligt, dog uden pligt hertil, vil Trine Dyrepasser altid kontakte Kunden forinden der afholdes en udgift.

 

Overdragelse af nøgler

Det er kundens ansvar at sørge for, at Trine Dyrepasser modtager nøgler og alarmkoder i forbindel-se med, at denne skal varetage opgaver for kunden. Vilkår for overdragelse af nøgler og alarmkoder aftales så vidt muligt ved første konsultation.

Ved manglende udlevering af nøgler/alarmkoder forbeholder Trine Dyrepasser sig retten til at ophæ-ve aftalen og kræve betaling for servicen.

Trine Dyrepasser forpligtiger sig til at opbevare nøgler og alarmkoder separat. Måtte nøgle og/eller alarmkoder bortkomme kan Kunden ikke rette krav mod Trine Dyrepasser for det tab denne måtte lide, udover udgiften til genanskaffelse af en nøgle.

 

Betaling

For alle serviceydelser gælder det, at hele fakturabeløbet skal være Trine Dyrepasser i hænde senest på dagen hvor serviceydelserne ønskes påbegyndt.

Ved manglende rettidig betaling forbeholder Trine Dyrepasser sig retten til at ophæve kontrakten. Ved betaling efter forfaldsdag forrentes det skyldige beløb med 2 % pr. måned.

 

Aflysninger

Kunden kan aflyse en bestilling indtil 2 dage før servicen skal udføres. Ved for sen aflysning forbeholder Trine Dyrepasser sig retten til at beholde 25 % af fakturabeløbet.

Aflysning kan både ske telefonisk, via sms og via e-mail.

Bemærk at aflysninger skal finde sted inden for vores normale åbningstid mellem 8 og 18. Aflysninger der finder sted uden for åbningstid via besked på mail, sms eller telefonbesked vil først være gælden-de fra den efterfølgende dag.

 

Værneting

Alle tvister mellem Trine Dyrepasser og Kunden afgøres ved Retten i Aarhus, som er aftalt værne-ting.

Senest ændret april 2012